O firmie
 O produkcie
 Redakcja
Wprowadź poniżej otrzymane dane dostępowe
Kod użytkownika:
Hasło dostępu:

 
Internetowy System Szkoleń
 
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie wstępne ogólne (zwane też instruktażem ogólnym) przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy; przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy; zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Uwaga dla organizatora szkoleń: szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z programem szczegółowym opracowanym dla poszczególnych rodzajów stanowisk. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.):


  • Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia.
  • Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w § 3.


Zamieszczony tu materiał służy jedynie jako pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia szkolenia.


 
 
 
 

Copyright by Tarbonus Sp. z o.o. - internetowy system szkoleń http://www.tarbonus.pl